Team

Mr. Anand More

Principal

CA, MCom, MBA

Mr Abhay More

MCA

Mr.. Nikhil Nair

MCom, NET

Mr. Sujith Raman

MBA

Mr. Mukul Kulkarni

MCom

Mr. Hrushikesh Guruji

BSC

Mr. Manoj Mishra

MMS

Mr. Umesh Dahiwadkar

MCom